آدرس

کیلومتر 30 جاده اهواز آبادان شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستا

تلفن

ارسال پیشنهادات و انتقادات

نظرات و پیشنهادات شما عزیزان ما را در رفع نواقص موجود و حرکت به سمت نیاز های پرسنل شرکت راهنمایی می نماید تا به هدف اصلی کسب رضایت همه پرسنل نایل آییم.